• Zwroty i reklamacje

 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca Uprawniony może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy Uprawnionemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument oraz Przedsiębiorca Uprawniony może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę Uprawnionego oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę Uprawnionego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Przedsiębiorcy Uprawnionemu na podany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę Uprawnionego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprawnionemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprawnionego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy, i dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprawnionego sposobu dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  b) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprawnionego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca Uprawniony wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  c) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  d) Konsument/ Przedsiębiorca Uprawniony powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/Przedsiębiorca Uprawniony odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  e) Konsument/Przedsiębiorca Uprawniony ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu.

  f) Konsument/Przedsiębiorca Uprawniony odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  g) W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

  h) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy Uprawnionemu w odniesieniu do Umowy:

  i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy Uprawnionego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  j) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  k) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  l) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy Uprawnionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  m) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  n) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,


  Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. ( protokół dołączony z dowodem zakupu)

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

  8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.